اكسي فلورفن گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

E

U

5000 mg/kg

30 days

0.003 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg (cabbage)

معرفی و نحوه اثر
اكسي فلورفن علف كشي تماسي انتخابي از گروه دي فنيل اترها است كه بيشتر توسط اندام‌هاي هوايي و مقداري نيز توسط ريشه گياه جذب مي شود و با اكسيده كردن پروتئين و رنگدانه هاي گياه سبب از بين رفتن آن مي شود. اكسي فلورفن در ايران جهت مصرف در پياز به ثبت رسيده است. پس از مصرف اين علف كش روي خاك، نبايد سطح خاك را برهم زد و رطوبت سطح خاك و يا بارندگي مختصر اثر آن را افزايش مي دهد.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول