بن سولفورون متيل گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIMRL

B

U

5000 mg/kg

21days

0.02 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
بن سولفورون متيل علف كشي سيستميك و انتخابي از گروه سولفونيل اوره است كه از طريق ريشه و برگ‌ها جذب و در گياهان حساس مانع از توليد اسيدهاي آمينه و پروتئين‌ مي شود. بن سولفورون متيل اغلب علف هاي هرز پهن برگ و جگن ها را در مزرعه برنج كنترل مي كند و در برنج نشايي، كشت مستقيم و خزانه برنج قابل مصرف است.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول