بنتازون گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

C3

II

1000 mg/kg

28 days

0.1 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg (beans)

معرفی و نحوه اثر
بنتازون علف كش تماسي، انتخابي و غيرسيستميك از گروه تياديازينول ها است كه توسط برگ ها جذب و از طريق بازدارندگي فتوسنتز سبب از بين رفتن علف هاي هرز پهن برگ وجگن هاي يكساله در مزارع سويا، يونجه، شبدر، لوبيا، باقلا و برنج مي شود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول