بوتاكلر گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

K3

U

2000 mg/kg

40 days

0.005 mg/kg b.w.

0.01 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
بوتاكلر علف كشي انتخابي، سيستميك و پيش رويشي از گروه كلراستاميد است كه از طريق اندام‌هاي هوايي تازه جوانه زده جذب و با جلوگيري از سنتز پروتئين از تقسيم سلولي آنها ممانعت مي كند. بوتاكلر جهت كنترل علف‌هاي هرز يكساله نازك برگ و برخي پهن برگ در مزارع برنج استفاده مي شود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول