پاراكوات گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralADIMRL

D

II

129 mg/kg

0.005 mg/kg b.w.

0.01 mg/kg (apple)

معرفی و نحوه اثر
پاراكوآت علف كشي عمومي، غيرسيستميك و تماسي ازگروه باي پيريديليوم است كه توسط قسمت هاي سبز گياه جذب شده و با از بين بردن غشاء و سيتوپلاسم سلول ها، برگ هر گياه سبز را به سرعت از بين مي برد. اين علف كش به محض برخورد با خاك خنثي شده و ديگر اثري نخواهد داشت.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول