پرتيلاكلر گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

K3

U

6099 mg/kg

40 days

0.005 mg/kg b.w.

0.01 mg/kg (rice)

معرفی و نحوه اثر
پرتيلاكلر علف كشي است انتخابي و سيستميك از گروه كلر استاميدها كه از طريق كولئوپتيل جذب و از تقسيم سلولي جلوگيري مي كند. پرتيلا كلر جهت كنترل علف‌هاي هرز يكساله نازك برگ و برخي پهن برگ‌ها در مزارع برنج بكار مي رود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول