تري بنورون متيل گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

B

U

5000 mg/kg

14 days

0.01 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
علف كش انتخابي، تماسي از گروه سولفونيل اوره است كه با جلوگيري از بيوسنتز اسيدهاي آمينه ضروري والين و ايزولوسين منجر به بازدارندگي از تقسيم سلولي و ممانعت از رشد سلولي شده و در نهايت سبب از بين رفتن علف هاي هرز پهن برگ در مزارع غلات مي شود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول