سولفوسولفورون گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

B

U

5000 mg/kg

14 days

0.24 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg

معرفی و نحوه اثر
سولفوسولفورون علف ‌كشي است دو منظوره كه براي كنترل علف ‌هاي هرز نازك برگ و پهن برگ گندم بكار مي رود. اين علف كش از طريق جلوگيري از توليد اسيدهاي آمينه مانع از تقسيم سلولي و رشد شده و در نهايت منجر به مرگ علف هرز هدف مي شود. در مصرف اين علف‌كش توجه به نكات زير ضروري است:
ـ در زماني مصرف شود كه علف‌هاي هرز گرامينه 2 تا 6 برگي شاداب و فعال باشند.
ـ اگر هدف علف هرز جو دره باشد بهتر است در اواخر پنجه زني مصرف شود.
ـ در جو و گندم دوروم نبايد مصرف شود.
ـ براي كنتر ل يولاف وحشي مي توان با كلودينافوپ مخلوط كرد و پاشيد.
ـ براي كنترل علف‌هاي هرز پهن برگ مخلوط كردن آن با تري بنورون خوب است
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول