پيريدات گل سم

اطلاعات محصول
WHO Phytotoxicity ClassLD50 Oral

III

2000 mg/kg <

معرفی و نحوه اثر
پيريدات علف كشي غيرسيستميك و انتخابي از گروه فنيل پيريدازين است كه از طريق برگ جذب و با جلوگيري از فتوسنتز گياهان هدف را كنترل مي كند. اين علف كش براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ در نخود وعدس بكار مي رود.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول