فنوكساپروپ پي اتيل گل سم

اطلاعات محصول
HRACWHO Phytotoxicity ClassLD50 OralPHIADIMRL

A

III

3150 mg/kg

42 days

0.025 mg/kg b.w.

0.05 mg/kg (rice)

معرفی و نحوه اثر
فنوكساپروپ ـ پي ـ اتيل گل سم علف کش بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز می باشد که توسط بافت های سبز گیاه جذب و به نقاط مریستمی و جوانه ها منتقل و سبب خشکیدگی بوته ها می گردد. . فنوكساپروپ يولاف وحشي و دم روباهي را كنترل مي كند اما روي چچم اثري ندارد. در مورد مصرف اين علف‌كش رعايت نكات زير ضروري است:
ـ علف هاي هرز 3 تا 5 برگي شاداب و فعال باشند و درجه حرارت شب از 7 درجه سانتيگراد كمتر نباشد .
ـ مقدار آب مصرفي بين 100 تا 300 ليتر در هكتار بوده و بيشتر نباشد.
ـ با سموم ديگر مخلوط نشود مخصوصا سموم هورموني اثر آن را كاهش مي دهد.
ـ از سمپاشي پشتي يا پشت تراكتوري و نازل هاي بادبزني استفاده شود.
ـ در مزارعي كه كلودينافوپ يا ديگر سموم گروه A اثربخشي ندارند اين علف‌كش نيز اثر نخواهد كرد.
ـ از مصرف متوالي آن و يا در پي با علف‌كش‌هاي گروه A اجتناب شود.
ـ مقدار مصرف آن بسته به شرايط محيطي و رشد علف‌هاي هرز 1/2-1 ليتر در هكتار است.
دریافت اطلاعات محصول
برچسپ محصول     بروشور محصول     اطلاعات محصول