كود مايع گل آمين

كود مايع گل آمين
معرفی
كود مايع گل آمين ، تركيبي ويژه و سرشار از اسيد هاي آمينه ، عصاره جلبك دريايي و عناصر غذايي مورد نياز گياه مي باشد كه در بسته بندي هاي 1 ليتري توليد شده است و جهت محلول پاشي برگي استفاده مي شود .
کاربرد
حاوي مقاديري از عصاره جلبك دريايي
تركيبي خاص جهت حفظ و بقاء گل ها و ميوه ها
ايجاد تعادل در رشد گياه
كمك به جذب بهتر عناصر غذايي
افزاينده ميزان فتوسنتز در گياه در ابتداي رشد اوليه گياهچه
مناسب جهت كشت هاي زراعي ، باغي و گلخانه اي
افزاينده مقاومت گياه به استرس هاي محيطي
تركيبي مناسب جهت محلول پاشي برگي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول