كود مايع رايان

كود مايع رايان
معرفی
كود مايع رايان ، تركيبي حائز اهميت در محلول پاشي هاي برگي عنصر روي در برنامه هاي غذايي و همچنين برطرف كننده كمبود روي در گياهان بوده كه با مقاديري آمينو اسيد غني شده است و در بسته بندي 1 ليتري توليد و عرضه مي گردد .
کاربرد
افزايش ميزان گلدهي و تلقيح
فعال كننده آنزيم هاي مهم و موثر در فرآيندهاي سلولي گياه
كاهش ميزان سال آوري در باغات
افزاينده و تنظيم كننده سرعت ترشح هورمون اكسين در گياهان
برطرف كننده و تامين كننده عنصر روي مورد نياز گياه
ارتقاي مقاومت گياه به تنش هاي محيطي
تركيبي ويژه جهت محلول پاشي برگي
دریافت اطلاعات محصول
     اطلاعات فنی محصول