گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي هيراد

گوجه فرنگي هيبريد گلخانه اي هيراد
توضیحات
* گوجه فرنگي با رشد نامحدود جهت تازه خوري، مناسب جهت كشت گلخانه اي و داربستي در پاييز و بهار
* بوته اي با رشد متوازن، ميانگره هاي كوتاه، پربار و جهت توليد طولاني مدت
* ميوه گرد به وزن 160 - 150 گرم
* رنگ قرمز بازارپسمد با كيفيت و يكنواختي بالا در خوشه و توانايي حفظ اندازه در طول فصل
* مقاومت نسبي به :
- پژمردگي فروزاريومي
- كپك برگي
- پژمردگي ورتيسيليومي
- ويروس موزائيك گوجه فرنگي
- ويروس پيچيدگي و زردي برگ گوجه فرنگي
شرکت سازنده
Daehnfeldt