اطلاعات فنی / گیاه پزشکی / آفاتآفات درختان ميوه
آفات درختان ميوه
اطلس آفات درختان ميوه
آفت كش هاي ويژه پسته
آفت كش هاي ويژه پسته
مديريت شيميايي آفات پسته
بيد كلم (شب پره پشت الماسي) Plutella xylostella
بيد كلم (شب پره پشت الماسي) Plutella xylostella
زيست شناسي و مديريت بيد كلم
حشره كش مچ
حشره كش مچ
كنترل آفات برگخوار
حشره كش موسپيلان
حشره كش موسپيلان
كنترل مينوز لكه گرد برگ و آفات مكنده مانند: شته ها، سفيدبالك، پسيل پسته و...
كنه كش نيسورون
كنه كش نيسورون
كنترل كنه هاي گياهي
مگس مينوز Liriomyza spp
مگس مينوز Liriomyza spp
كنترل مگس مينوز