اطلاعات فنی / گیاه پزشکی / بیماریهابيماريهاي گندم - بخش اول: زنگ ها
بيماريهاي گندم - بخش اول: زنگ ها
مديريت زنگ هاي گندم
قارچكش آميستار اكسترا
قارچكش آميستار اكسترا
كنترل طيف وسيعي از بيماريهاي قارچي
قارچكش توپاس
قارچكش توپاس
كنترل سفيدك هاي سطحي (پودري)
قارچكش داكونيل
قارچكش داكونيل
كنترل لكه موجي و سفيدك داخلي سيب زميني و گوجه فرنگي